Traducción: de ingles en bulgaro

de bulgaro en ingles

валцуване

 • 1 flatting

  {'flætiŋ}
  1. тех. валцуване, сплескване (на ламарина)
  2. матиране (при боядисване, рисуване)
  3. изглаждане (на повърхност) с гласпапир (и с down)
  * * *
  {'flatin} n 1. тех. валцуване, сплескване (на ламарина); 2.
  * * *
  1. изглаждане (на повърхност) с гласпапир (и с down) 2. матиране (при боядисване, рисуване) 3. тех. валцуване, сплескване (на ламарина)
  * * *
  flatting[´flætiʃ] n тех. валцуване, сплескване (на ламарина); \flatting-mill n валцувачка.

  English-Bulgarian dictionary > flatting

 • 2 stretch

  {stretʃ}
  I. 1. разтягам (се), разтеглям (се), обтягам (се), разширявам (се), удължавам (се), разпъвам (се), опъвам (въже и пр.)
  протягам (ръка, крaк)
  протягам се (и to STRETCH oneself), просвам се/повалям на земята
  to STRETCH (oneself) out on изтягам се/излягам се/лежа проснат на (тревa, пясък, диван и пр.)
  to STRETCH out to reach something протягам се да стигна нещо
  to STRETCH one's legs noразтъпквам се, раздвижвам се
  2. постилам, просвам (килим и пр.)
  3. разтеглям, извращавам, заобикалям, извъртам (закон), превишавам (права, власт и пр.), злоупотребявам с (привилегия, власт и пр.), пресилвам (истина), разширявам (значение на дума)
  to STRETCH a point (in someone's favour) правя изключение/отстъпка (за хатър на някого), затварям си очите, замижавам
  to STRETCH the truth преувеличавам, лъжа
  4. разстилам се, простирам се (за поле, планина и пр.)
  5. продължавам, трая, обхващам (за епоха и пр.)
  6. разг. свалям, повалям, просвам (с удар) (и с out)
  II. 1. протягане, разтягане
  to give a STRETCH протягам се
  2. еластичност (на материя и пр.)
  3. удължаване, разпереност, разтег (на самолетно крило)
  4. напрежение, напрегнатост, напрягане
  nerves on the STRETCH опънати нерви
  by a STRETCH of the imagination с малко повечко въображение
  5. пространство, повърхност, протежение
  a STRETCH of open country открита местност, a STRETCH of water водно пространство
  6. промеждутък от време, период
  at a/one STRETCH наведнъж, без прекъсване, на един дъх
  for a long STRETCH of time продължително време, дълго
  7. разходка за раздвижване/отмора
  8. sl. срок на тъмничен затвор
  he is doing his STRETCH той си излежава присъдата
  9. тех. валцуване, изтегляне
  10. мор. галс
  III. a еластичен, от еластична материя, лесно разтягащ се, разтеглив
  * * *
  {stretsh} v 1. разтягам (се), разтеглям (се), обтягам (се), ра(2) {stretsh} n 1. протягане; разтягане; to give a stretch протягам {3} {stretsh} а еластичен, от еластична материя; лесно разтяга
  * * *
  удължаване; удължавам; разширявам; обтягам; опъвам; превишавам; прокарвам; разпускам; пространство; протягам; простиране; проточвам; разтягам; разстояние; разтеглям; разтягане; протягане; разпъвам; еластичност; изпъвам; напрежение;
  * * *
  1. a stretch of open country открита местност, a stretch of water водно пространство 2. at a/one stretch наведнъж, без прекъсване, на един дъх 3. by a stretch of the imagination с малко повечко въображение 4. for a long stretch of time продължително време, дълго 5. he is doing his stretch той си излежава присъдата 6. i. разтягам (се), разтеглям (се), обтягам (се), разширявам (се), удължавам (се), разпъвам (се), опъвам (въже и пр.) 7. ii. протягане, разтягане 8. iii. a еластичен, от еластична материя, лесно разтягащ се, разтеглив 9. nerves on the stretch опънати нерви 10. sl. срок на тъмничен затвор 11. to give a stretch протягам се 12. to stretch (oneself) out on изтягам се/излягам се/лежа проснат на (тревa, пясък, диван и пр.) 13. to stretch a point (in someone's favour) правя изключение/отстъпка (за хатър на някого), затварям си очите, замижавам 14. to stretch one's legs noразтъпквам се, раздвижвам се 15. to stretch out to reach something протягам се да стигна нещо 16. to stretch the truth преувеличавам, лъжа 17. еластичност (на материя и пр.) 18. мор. галс 19. напрежение, напрегнатост, напрягане 20. постилам, просвам (килим и пр.) 21. продължавам, трая, обхващам (за епоха и пр.) 22. промеждутък от време, период 23. пространство, повърхност, протежение 24. протягам (ръка, крaк) 25. протягам се (и to stretch oneself), просвам се/повалям на земята 26. разг. свалям, повалям, просвам (с удар) (и с out) 27. разстилам се, простирам се (за поле, планина и пр.) 28. разтеглям, извращавам, заобикалям, извъртам (закон), превишавам (права, власт и пр.), злоупотребявам с (привилегия, власт и пр.), пресилвам (истина), разширявам (значение на дума) 29. разходка за раздвижване/отмора 30. тех. валцуване, изтегляне 31. удължаване, разпереност, разтег (на самолетно крило)
  * * *
  stretch[stretʃ] I. v 1. разтягам (се), разтеглям (се), разширявам (се), удължавам (се); разпъвам; 2. изпъвам, опъвам (въже и пр.); 3. протягам ( ръка) ( out); to \stretch out to reach s.th. протягам ръка да стигна нещо; 4. и refl протягам се; to \stretch o.'s legs поразтъпквам се; 5. просвам, повалям (с удар) на земята; to \stretch o.s. out on the ground излягам се на земята; 6. постилам, просвам ( килим); 7. извращавам ( закон); превишавам ( права), злоупотребявам с ( привилегия); пресилвам ( истина); разширявам (значение на дума); to \stretch a point (in) s.o.'s favour облагодетелствам (фаворизирам) някого, правя изключение полза на някого); 8. простирам се, просвам се, стигам до (за поле, планина и пр.); 9. трая, продължавам се (за епоха и пр.); 10. sl увисвам (на въжето); my means will not \stretch to that разг. не ми достигат средствата за това, не мога да си позволя това; to \stretch o.'s wings експериментирам, захващам се с нещо ново и трудно за да придобия опит; II. n 1. протягане; разтягане; удължаване; разтег; разпереност (на самолетно крило); a \stretch of the imagination полет на въображението; 2. напрежение; напрегнато, нервно състояние; 3. еластичност; 4. пространство, протежение, повърхност; a \stretch of open country открита местност; a \stretch of water водно пространство; 5. интервал, период, промеждутък време; at a ( one) \stretch наведнъж, без прекъсване; for a long \stretch of time дълго време; 6. sl срок на тъмничен затвор he did a five year \stretch той лежа в затвора пет години; 7. мор. галс; 8. тех. валцуване; изтегляне; to run at full \stretch бягам с всички сили.

  English-Bulgarian dictionary > stretch

Mira otros diccionarios:

 • ПРОКАТ ВАКУУМСИЛОВОЙ — способ уплотнения и отделки асбестоцементных изделий, основанный на совместном действии вакуумирования и прокатки (Болгарский язык; Български) вакуумносилово валцуване (Чешский язык; Čeština) technologie výroby asbesto cementových desek lisováním …   Строительный словарь

 • ПРОКАТ СТЕКЛА — формование стекла путём обработки стекломассы обжатием между вращающимися валками (Болгарский язык; Български) валцуване на сткъло (Чешский язык; Čeština) válcování skla (Немецкий язык; Deutsch) Glaswalzen (Венгерский язык; Magyar) üveghengerlés… …   Строительный словарь

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.