Traducción: de ingles en bulgaro

de bulgaro en ingles

вечеринка

 • 1 do

  {du:}
  I. 1. v (did, done л. ед. ч. сег. вр. does, ост. doth, doeth, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. dost, 2 л. ед. ч. мин. вр. ост. didst) правя, върша, извършвам, изпълнявам, занимавам се с
  to DO well/brilliantly at something справям се с/изкарвам нещо добре/блестящо
  to DO one's military service служа/изкарвам военната си служба
  to DO one's hair правя си косата/прическа, сресвам се
  it isn't done това не е прието/позволено, така не бива (да се прави)
  it's quite commonly done това е нещо обикновено, така правят всички
  it's as good as done речено-сторено, все едно, че е направено, дадено
  it gives me something to DO това ми създава занимание, запълва ми времето
  what is to be done? какво да се прави? it cannot be done невъзможно е
  she did nothing but sleep тя само спеше
  what can I DO for you? с какво мога да ви услужа/да ви бъда полезен? какво обичате?
  2. причинявам, правя
  to DO someone good/harm полезен/вреден съм за някого, уча, следвам, решавам (задачи), занимавам се с
  to DO one's lessons уча си уроците
  to DO medicine/engineering следвам/уча медицина/инженерство
  to DO sums решавам задачи
  to DO repairs занимавам се с поправки, разтребвам, оправям, подреждам, почиствам, боядисвам, мия, измивам
  to DO a room разтребвам/боядисвам стая
  to DO the dishes мия/измивам чиниите
  3. излежавам (наказание в затвора)
  4. развивам (скорост)
  5. поставям (пиеса и пр.), играя (роля), правя се на
  to DO a Garbo правя се на Грета Гарбо, държа се като че ли съм Грета Гарбо
  to DO the affable правя се на много любезен
  6. оказвам, отдавам (вж. credit. favour, justice, service)
  7. разглеждам, посещавам (град, музей и пр.)
  8. готвя, пека
  9. храня, угощавам
  to DO oneself well угаждам си
  they DO you well at this hotel в този хотел хранят добре
  how much DO they DO you for? колко ви струва храната
  10. разг. измамвам, изигравам
  I'm afraid you've been done страхувам се, че са те измамили/метнали
  to DO someone out of задигам някому, изигравам някого с (дадена сума)
  to DO someone in the eye, to DO someone brown sl. жестоко измамвам някого
  to DO someone out of a job измествам някого от работа
  11. подхождам, подобавам, приличам
  this sort of work won't DO for him този вид работа не e за него
  that won't DO, that will never DO това e немислимо, така не може
  will I DO? добре ли съм така? аз мога ли да свърша тази работа? аз подходящ ли съм? that will DO достатъчно, стига, това е подходящо/удобно, това ще свърши работа
  it won't DO to tell him now не може/не бива да му казваме сега
  12. чувствувам се, карам я, вирея, преуспявам (обик. с наречия)
  the patient is DO ing well болният e добре/върви към подобрение
  we're DOing pretty well доста добре сме, добре я караме
  he will DO well (for himself) ще успее (в живота), ще се нареди, ще прокопса
  how DO you DO здравейте! добър ден! this plant won't DO in such soil това растение няма да вирее в такава почва
  he did well out of the bargain той спечели добри пари от сделката
  13. sl. преследвам съдебно, осъждам
  14. sl. имам полови връзки с
  15. в перфектни форми свършвам
  one more question and I am done още един въпрос и свършвам
  let's have done with it хайде да оставим това, стига вече по този въпрос
  haven't you done eating yet? още ли не сте свършили с яденето? be/have done хайде свършвай! стига! done! готово! съгласен съм! дай ръка
  16. за заместване на друг глагол, за да се избегне повторение-често не се превежда
  I replied as others had done отговорих, както бяха сторили и други
  he said he would go and he did каза, че ще отиде и отиде
  why act as you DO? защо постъпваш така? may I use your telephone? -please, DO мога ли да използувам телефона ви? да, моля, да, разбира се
  17. като спомагателен глагол в отр. и въпр. форма и при инверсия-не се превежда
  DO you like fish? обичате ли риба? he didn't see me той не ме видя
  don't tell him не му казвай
  he didn't tell you, did he? той не ти каза, нали? don't! недей! остави! well DO I remember the day добре си спомням деня
  18. за усилване наистина, действително, моля (ви се)
  I did like it наистина ми хареса
  DO sit down моля, седнете
  19. пред гл. в положителна форма, юр., ост. не се превежда
  charged that he did threaten to... обвинен в това, че заплашил да...
  all the earth doth worship the Lord цялата вселена слави бога
  to DO one's thing върша каквото ми e приятно
  to DO or die да победя или да умра, победа или смърт
  that's done it това вече препълни чашата, и това на всичко отгоре
  nothing DOing тая няма да я бъде/да стане, няма го майстора, такива да ги нямаме
  II. 1. нещо, работа
  2. sl. измама, мошеничество, разг. гости, прием, вечеринка, банкет, събитие
  рl дял, участие
  fair dos! ще делим по равно
  3. нареждане, заповед
  DOs and dont's правила за държане, позволеното и непозволеното
  III. n муз. до
  IV. вж. ditto
  * * *
  {du:} v (did {did}, done {d^n} л. ед. ч. сег. вр. does {d^z}(2) {du:} n (pl dos, do's) 1. нещо, работа; 2. sl. измама, мошенич{3} {dou} n муз. до.{4} {du:} вж. ditto.
  * * *
  чиня; Я; ставам; третиране; третирам; свършвам; отнасяне; правя; правене; вършене; работя; задоволявам се; завършвам;
  * * *
  1. 1 sl. имам полови връзки с 2. 1 sl. преследвам съдебно, осъждам 3. 1 в перфектни форми свършвам 4. 1 за заместване на друг глагол, за да се избегне повторение-често не се превежда 5. 1 за усилване наистина, действително, моля (ви се) 6. 1 като спомагателен глагол в отр. и въпр. форма и при инверсия-не се превежда 7. 1 подхождам, подобавам, приличам 8. 1 пред гл. в положителна форма, юр., ост. не се превежда 9. 1 чувствувам се, карам я, вирея, преуспявам (обик. с наречия) 10. all the earth doth worship the lord цялата вселена слави бога 11. charged that he did threaten to... обвинен в това, че заплашил да.. 12. do sit down моля, седнете 13. do you like fish? обичате ли риба? he didn't see me той не ме видя 14. don't tell him не му казвай 15. dos and dont's правила за държане, позволеното и непозволеното 16. fair dos! ще делим по равно 17. haven't you done eating yet? още ли не сте свършили с яденето? be/have done хайде свършвай! стига! done! готово! съгласен съм! дай ръка 18. he did well out of the bargain той спечели добри пари от сделката 19. he didn't tell you, did he? той не ти каза, нали? don't! недей! остави! well do i remember the day добре си спомням деня 20. he said he would go and he did каза, че ще отиде и отиде 21. he will do well (for himself) ще успее (в живота), ще се нареди, ще прокопса 22. how do you do здравейте! добър ден! this plant won't do in such soil това растение няма да вирее в такава почва 23. how much do they do you for? колко ви струва храната 24. i did like it наистина ми хареса 25. i replied as others had done отговорих, както бяха сторили и други 26. i'm afraid you've been done страхувам се, че са те измамили/метнали 27. i. v (did, done л. ед. ч. сег. вр. does, ост. doth, doeth, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. dost, 2 л. ед. ч. мин. вр. ост. didst) правя, върша, извършвам, изпълнявам, занимавам се с 28. ii. нещо, работа 29. iii. n муз. до 30. it gives me something to do това ми създава занимание, запълва ми времето 31. it isn't done това не е прието/позволено, така не бива (да се прави) 32. it won't do to tell him now не може/не бива да му казваме сега 33. it's as good as done речено-сторено, все едно, че е направено, дадено 34. it's quite commonly done това е нещо обикновено, така правят всички 35. iv. вж. ditto 36. let's have done with it хайде да оставим това, стига вече по този въпрос 37. nothing doing тая няма да я бъде/да стане, няма го майстора, такива да ги нямаме 38. one more question and i am done още един въпрос и свършвам 39. pl дял, участие 40. she did nothing but sleep тя само спеше 41. sl. измама, мошеничество, разг. гости, прием, вечеринка, банкет, събитие 42. that won't do, that will never do това e немислимо, така не може 43. that's done it това вече препълни чашата, и това на всичко отгоре 44. the patient is do ing well болният e добре/върви към подобрение 45. they do you well at this hotel в този хотел хранят добре 46. this sort of work won't do for him този вид работа не e за него 47. to do a garbo правя се на Грета Гарбо, държа се като че ли съм Грета Гарбо 48. to do a room разтребвам/боядисвам стая 49. to do medicine/engineering следвам/уча медицина/инженерство 50. to do one's hair правя си косата/прическа, сресвам се 51. to do one's lessons уча си уроците 52. to do one's military service служа/изкарвам военната си служба 53. to do one's thing върша каквото ми e приятно 54. to do oneself well угаждам си 55. to do or die да победя или да умра, победа или смърт 56. to do repairs занимавам се с поправки, разтребвам, оправям, подреждам, почиствам, боядисвам, мия, измивам 57. to do someone good/harm полезен/вреден съм за някого, уча, следвам, решавам (задачи), занимавам се с 58. to do someone in the eye, to do someone brown sl. жестоко измамвам някого 59. to do someone out of a job измествам някого от работа 60. to do someone out of задигам някому, изигравам някого с (дадена сума) 61. to do sums решавам задачи 62. to do the affable правя се на много любезен 63. to do the dishes мия/измивам чиниите 64. to do well/brilliantly at something справям се с/изкарвам нещо добре/блестящо 65. we're doing pretty well доста добре сме, добре я караме 66. what can i do for you? с какво мога да ви услужа/да ви бъда полезен? какво обичате? 67. what is to be done? какво да се прави? it cannot be done невъзможно е 68. why act as you do? защо постъпваш така? may i use your telephone? -please, do мога ли да използувам телефона ви? да, моля, да, разбира се 69. will i do? добре ли съм така? аз мога ли да свърша тази работа? аз подходящ ли съм? that will do достатъчно, стига, това е подходящо/удобно, това ще свърши работа 70. готвя, пека 71. излежавам (наказание в затвора) 72. нареждане, заповед 73. оказвам, отдавам (вж. credit. favour, justice, service) 74. поставям (пиеса и пр.), играя (роля), правя се на 75. причинявам, правя 76. развивам (скорост) 77. разг. измамвам, изигравам 78. разглеждам, посещавам (град, музей и пр.) 79. храня, угощавам
  * * *
  do [du:] I. v ( did [did]; done[dʌn]) 1. правя, върша, извършвам, свършвам, изпълнявам; занимавам се с; to \do o.'s military service отбивам военната си служба; to \do a portrait правя (рисувам) портрет; to \do the garden заемам се с градината; почиствам градината; to do o.'s hair вчесвам се, сресвам се; правя си прическа; this restaurant doesn't \do lunch on Sundays в този ресторант не предлагат обяд в неделя; it isn't done това не е позволено (обичайно); така не бива; that's done it това вече преля чашата, и това на всичко отгоре; it is as good as done речено-сторено; все едно, че е направено; дадено; имай го за свършено; it gives me s.th. to \do това ми създава занимавка; това ми запълва времето; what is to be done? какво да се прави? there is nothing to be done няма какво да се прави, не остава нищо друго; she did nothing but cry тя само плачеше; by so \doing по този начин; what ( how) \do you \do for bread? как се снабдявате с хляб? как стои при вас въпросът с хляба? I had much to \do in (с ger) не ми беше лесно да; \do what you will каквото и да правиш; to \do or die да победя или да умра; победа или смърт; \do-or-die air крайна (пълна) решимост; when at Rome \do as the Romans \do с вълците - по вълчи; когато си в Рим, постъпвай така, както постъпват римляните; to \do o.' s own thing постъпвам типично в свой стил; върша това, което ми приляга (харесва); I could \do with a cup of coffee няма да ми се отрази зле едно кафе, не бих имал нищо против едно кафе; well done! браво! отлично! there is nothing \doing нищо не става; мъртвило е; nothing \doing! нищо не става! няма го майстора! да ги нямаме такива! такива не минават! nothing \doing under a thousand leva и пръста си не мърдам за по-малко от хиляда лева, не може да става дума за по-малко от хиляда лева; ( meat) well done добре опечено (месо); done ( to a turn) много добре опечено; to \do o.' s nut разг. побеснявам; избухвам; 2. причинявам, правя; to \do o.'s good полезен съм; 3. оказвам; to \do s.o. a favour правя някому услуга; 4. разглеждам; посещавам; to \do a picture gallery разглеждам картинна галерия; 5. угощавам, храня; отнасям се към; to \do o.s. well угаждам си; 6. стигам; достатъчен съм; върша работа; the meat won't \do for the two of us месото няма да стигне и за двама ни; 7. решавам, разрешавам (проблем, задача); 8. уча, следвам; 9. играя ( роля); представям ( пиеса); 10. движа се (с дадена скорост); вървя (за автомобил); this car will \do 120 mph тази кола вдига 120 мили в час; 11. извървявам, изминавам (разстояние); 12. изтощавам; измарям; 13. разг. измамвам, подхлъзвам, прекарвам, прецаквам, изигравам, излъгвам; I think you have been done мисля, че са те метнали (изиграли); to \do s.o. out of a job измествам някого от работата му; 14. подхождам, подобавам, приличам; that won't \do here на такова нещо не му е мястото тук; that will never \do това е немислимо (непоносимо); така не може; will I \do? добре ли съм така? that will \do достатъчно, стига; това е подходящо (удобно); it won't \do to play all day long не може да се играе цял ден; 15. чувствам се добре; справям се; поправям се; преуспявам; the patient is \doing well болният върви към подобрение; he is a lad who will \do well той е едно момче, което ще успее в живота, това момче има добро бъдеще; how \do you \do! здравей!; здрасти! trees will not \do in this soil дървета не могат да растат на такава почва; 16. (в перфектни форми) свършвам, приключвам, завършвам; one more question and I am done още един въпрос и свършвам; be more precise or we shall never have done бъди по-конкретен (точен), иначе никога няма да свършим; let us have done with it нека да свършим с това; нека да оставим това; haven't you done eating yet? още не си ли се наял? не си ли свършил вече с яденето? be done! хайде свършвай! done! готово! съгласен! дай ръка! (при пазарлък и пр.); 17. (за заместване на друг глагол с оглед да се избегне повторение) I replied as others have done отговорих, както бяха сторили и други хора; why act as you \do? защо действаш така? the church can be seen from afar, standing as it does on the cliff църквата може да се види отдалеч там горе на скалите; May I open these letters? Please \do! мога ли да отворя тези писма? - да, разбира се! they have always existed and \do so still те винаги са съществували и продължават да съществуват; 18. (като спомагателен глагол в отрицателни и въпросителни форми) he did not see me той не ме видя; did he not ( didn't he) see me? той не ме ли видя? \do not speak! не говори! \do you mind? имаш ли нещо против? (\do) you see? виждате (виждаш) ли? нали така? I like coffee, \do you? обичам кафе, а ти? you like him, don't you? ти го обичаш нали? don't! недей! остави! стига! 19. (за усилване) he threatened to go and he did go ( and go he did) той се закани, че ще отиде, и действително отиде; 20. (в юридически и църковен стил) all them earth doth worship Thee цялата вселена Те слави; charged that he did on the 11th of February utter threats обвинен в това, че на 11 февруари е произнесъл закани; 21. sl арестувам; 22. sl намирам за виновен в престъпление; 23. австр. разг. губя пари главоломно; банкрутирам; изчерпвам (ресурси, пари); 24. sl млатя; малтретирам; нападам; 25. sl друсам се, вземам наркотик; 26. имитирам; he can \do all his friends той може да имитира всичките си приятели; II. n разг. 1. нещо, работа; 2. правене, вършене; the \do's and \do nots of society позволеното и непозволеното в обществото; 3. отнасяне, третиране; отношение; 4. измама, мошеничество; 5. приемане гости, посрещане, прием; вечеринка; банкет; 6. шег. събитие; 7. pl участие; дял; 8. разпореждане, нареждане; заповед; 9. австр. sl успех. III. [dou] n муз. до.

  English-Bulgarian dictionary > do

 • 2 drag

  {dræg}
  I. 1. тегля, дърпам
  2. влача (се), тътря (се), мъкна (се)
  3. протакам се, провлачам се, ставам скучен
  time DRAGs времето минава бавно
  DRAGging pain непрекъсната болка
  4. изоставам
  5. бранувам, грапя
  6. чистя с драга (дъно на река и пр.)
  търся с канджа (for)
  to DRAG one's feet нарочно се бавя/протакам
  to DRAG on/at a cigarette всмуквам от цигара
  drag in вмъквам без нужда (тема и пр.)
  drag on провлачам се, влача се, проточвам се (за време и пр.)
  drag out измъквам, извличам, провлачам, протакам, разтеглям (разказ и пр.)
  drag up изтеглям, отглеждам небрежно/как да е (дете)
  II. 1. тех. драга, канджа
  2. брана
  3. тех. кучка, спирателна обувка, брус
  4. прен. спирачка, бреме, товар, тежест, скучно/неприятно занимание/работа
  to be a DRAG on someone в тежест съм/преча на някого
  5. теглене, дърпане, бавно движение
  6. тежка шейна
  7. карета с четири коня
  8. вдишване, поемане, всмукване, глътка
  9. ав. (загуба на скорост поради) челно съпротивление
  10. лов. изкуствена диря
  11. ам. sl. влияние
  12. sl. кола, автомобил, състезание за най-бързо набиране на скорост
  1. ам. sl. улица, път (обик. main DRAG)
  1. sl. женски дрехи, носени от педераст, забава/събиране на педерасти
  15. sl. дрехи
  16. ам. sl. момиче, което човек води на забава и пр.
  are you going stag or DRAG сам ли ще ходиш или с мадама?
  * * *
  {drag} v (-gg-) 1. тегля, дърпам; 2. влача (се), тътря (се), мък(2) {drag} n 1. тех. драга; канджа; 2. брана;. тех. кучка, спир
  * * *
  тътря; тегля; теглене; бранувам; брана; вдишване; влача се; драга; драгирам; довличам; дърпане; дърпам; изтеглям; мъкна;
  * * *
  1. 1 sl. дрехи 2. 1 sl. кола, автомобил, състезание за най-бързо набиране на скорост 3. 1 ам. sl. влияние 4. 1 ам. sl. момиче, което човек води на забава и пр 5. are you going stag or drag сам ли ще ходиш или с мадама? 6. drag in вмъквам без нужда (тема и пр.) 7. drag on провлачам се, влача се, проточвам се (за време и пр.) 8. drag out измъквам, извличам, провлачам, протакам, разтеглям (разказ и пр.) 9. drag up изтеглям, отглеждам небрежно/как да е (дете) 10. dragging pain непрекъсната болка 11. i. тегля, дърпам 12. ii. тех. драга, канджа 13. sl. женски дрехи, носени от педераст, забава/събиране на педерасти 14. time drags времето минава бавно 15. to be a drag on someone в тежест съм/преча на някого 16. to drag on/at a cigarette всмуквам от цигара 17. to drag one's feet нарочно се бавя/протакам 18. ав. (загуба на скорост поради) челно съпротивление 19. ам. sl. улица, път (обик. main drag) 20. брана 21. бранувам, грапя 22. вдишване, поемане, всмукване, глътка 23. влача (се), тътря (се), мъкна (се) 24. изоставам 25. карета с четири коня 26. лов. изкуствена диря 27. прен. спирачка, бреме, товар, тежест, скучно/неприятно занимание/работа 28. протакам се, провлачам се, ставам скучен 29. теглене, дърпане, бавно движение 30. тежка шейна 31. тех. кучка, спирателна обувка, брус 32. търся с канджа (for) 33. чистя с драга (дъно на река и пр.)
  * * *
  drag[dræg] I. v (- gg-) 1. тегля, изтеглям, дърпам; влача (се), тътря (се), мъкна (се); to \drag o.' s name through the mud оплювам някого, оклеветявам, очерням; to \drag o.' s feet ( heels) разг. бавя се, не се решавам, "ослушвам се", протакам; 2. протакам се, провлачвам се; ставам скучен; time \drags времето минава бавно (мудно); 3. изоставам; 4. бранувам, грапя; 5. драгирам; търся с канджа; 6. вдишвам дълбоко, всмуквам; to \drag on a cigarette дръпвам си от цигара; 7. комп. влача, издърпвам, премествам (изображение върху екрана чрез мишка). II. n 1. тех. драга; канджа; 2. брана; 3. кучка, спирателна обувка, брус; прен. спирачка, "опашка"; товар, бреме, тежест; to be a \drag on s.o. в тежест съм на някого, преча му; 4. разг. досада, нещо досадно (неприятно); exams are a \drag изпитите са голяма досада; 5. теглене, дърпане (на течение); бавно движение; 6. тежка шейна; карета с 4 коня; 7. = dragnet; 8. вдишване, поемане; to have a \drag ( on a cigarette) разг. дръпвам си (от цигара); 9. ав. челно съпротивление; 10. (изкуствена) следа, диря (по време на лов); 11. ам. sl влияние; 12. ам. sl вечеринка, училищна забава (танци); 13. sl кола; 14. sl женски дрехи (носени от мъж); дрехи; дрипи; парцали; in \drag в женски дрехи (за мъж, актьор); \drag club клуб за травестити.

  English-Bulgarian dictionary > drag

 • 3 drum

  {drʌm}
  I. 1. барабан, тъпан
  to beat the DRUM бия барабан (и прен.), правя реклама
  2. биене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
  3. анат. тъпанче, зоол. слухова ципа
  4. тех. барабан, цилиндър
  5. бидон
  6. арх. барабан (на купол), цилиндричен блок за колона
  7. drum-fish
  II. 1. бия/удрям/думкам барабан/тъпан
  2. барабаня, удрям, тропам, чукам
  3. бръмча (за насекомо)
  DRUM ming in the ear бръмчене/бучене в ушите
  4. ам. създавам/събуждам интерес
  to DRUM for customers правя реклама (на стока)
  5. призовавам, събирам (като) с барабан
  to DRUM something into someone ('s head) набивам нещо в главата на някого, с мъка научавам някого на нещо
  to DRUM something into someone's ears прен. проглушавам ушите на някого с нещо
  drum out изгонвам позорно, воен. изгонвам от полка/деградирам с биене на барабан
  drum together събирам/свиквам с биене на барабан
  drum up събирам (с барабан), воен. свиквам войници/новобранци, ам. събирам, търся (купувачи)
  sl. правя чай в туристическо канче, ам. измислям, изнамирам
  III. 1. тесен хълм/хребет
  2. геол. тесен ледников нанос
  * * *
  {dr^m} n 1. барабан, тъпан; to beat the drum бия барабан (и прен.);(2) {dr^m} v (-mm-) 1. бия/удрям/думкам барабан/тъпан; 2. бараба{3} {dr^m} n 1. тесен хълм/хребет; 2. геол. тесен ледников нанос
  * * *
  цилиндър; тъпан; барабан; барабанене; бия; думкам;
  * * *
  1. drum ming in the ear бръмчене/бучене в ушите 2. drum out изгонвам позорно, воен. изгонвам от полка/деградирам с биене на барабан 3. drum together събирам/свиквам с биене на барабан 4. drum up събирам (с барабан), воен. свиквам войници/новобранци, ам. събирам, търся (купувачи) 5. drum-fish 6. i. барабан, тъпан 7. ii. бия/удрям/думкам барабан/тъпан 8. iii. тесен хълм/хребет 9. sl. правя чай в туристическо канче, ам. измислям, изнамирам 10. to beat the drum бия барабан (и прен.), правя реклама 11. to drum for customers правя реклама (на стока) 12. to drum something into someone ('s head) набивам нещо в главата на някого, с мъка научавам някого на нещо 13. to drum something into someone's ears прен. проглушавам ушите на някого с нещо 14. ам. създавам/събуждам интерес 15. анат. тъпанче, зоол. слухова ципа 16. арх. барабан (на купол), цилиндричен блок за колона 17. барабаня, удрям, тропам, чукам 18. бидон 19. биене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене 20. бръмча (за насекомо) 21. геол. тесен ледников нанос 22. призовавам, събирам (като) с барабан 23. тех. барабан, цилиндър
  * * *
  drum[drʌm] I. n 1. барабан, тъпан; \drum parchment кожа на барабан; to beat ( bang) the big \drum бия големия тъпан; прен. бия барабана, правя реклама; шумно протестирам; with \drums beating с барабани, със зурли и тъпани; to follow the \drum войник съм; 2. биене на барабан (тъпан), барабанене; шум (звук) от барабан; 3. вик на птицата воден бик; 4. анат. тъпанче; зоол. слухова ципа; 5. тех. барабан, цилиндър; 6. цилиндрична кутия; бидон; 7. архит. барабан (на купол); цилиндричен блок за колона; вътрешната част на коринтски капител; 8. ост. вечеринка; 9. зоол. риба от семейство Sciaeidae; to give s.o. the \drum австр. разг. давам (някому) нужната информация, осведомявам; II. v 1. бия (удрям, думкам) барабан (тъпан); свиря на барабан; 2. барабаня, удрям, чукам (по), тропам; 3. издавам вик (за птицата воден бик); 4. бръмча (за насекомо); 5. пляскам с крила; to \drum s.th. into o.'s head набивам нещо в главата на някого; to \drum s.th. into o.'s ears прен. проглушавам ушите на някого с нещо; to \drum for customers правя реклама (на стока и пр.); пътувам като търговски агент; II. = drumlin.

  English-Bulgarian dictionary > drum

 • 4 evening

  {'i:vəniŋ}
  I. n изравняване, заравняване, нивелиране
  II. 1. вечер
  in the EVENING вечер (но време)
  last/yesterday EVENING снощи
  good EVENING! добър вечер! (при сбогуване) довиждане! всичко хубаво
  2. вечеринка, вечер, вечерно забавление
  musical EVENING музикална вечер, вечерен концерт
  3. attr вечерен
  EVENING star вечерница
  EVENING meal вечеря
  EVENING prayer вечерня, вечерна молитва
  * * *
  {'i:vъnin} n изравняване, заравняване; нивелиране.(2) {'i:vnin} n 1. вечер; in the evening вечер(но време); last/yest
  * * *
  привечер; привечерен; вечерен; вечер; заравняване;
  * * *
  1. attr вечерен 2. evening meal вечеря 3. evening prayer вечерня, вечерна молитва 4. evening star вечерница 5. good evening! добър вечер! (при сбогуване) довиждане! всичко хубаво 6. i. n изравняване, заравняване, нивелиране 7. ii. вечер 8. in the evening вечер (но време) 9. last/yesterday evening снощи 10. musical evening музикална вечер, вечерен концерт 11. вечеринка, вечер, вечерно забавление
  * * *
  evening[´i:vəniʃ] I n изравняване, заравняване; нивелиране. II.[´i:vniʃ] n 1. вечер; last \evening, yesterday \evening снощи (вечер); all the \evening цяла вечер; the \evening of life прен. залезът на живота; good \evening! добър вечер! всичко хубаво! довиждане! (при сбогуване вечер); 2. вечеринка; вечерно забавление; musical \evening музикална вечер, вечерен концерт; 3. южноамер. частта от деня между пладне и вечерта, включително здрачаването; III. adj вечерен; \evening star вечерница, Венера; \evening meal вечеря; \evening prayer вечерня; \evening pаper вечерен вестник; \evening dress вечерен (бален) тоалет; фрак; \evening gown вечерна (бална) рокля.

  English-Bulgarian dictionary > evening

 • 5 hop

  {hɔp}
  I. 1. подскачам, скачам (на един крак-за човек), карам да отскача (топка и пр.)
  2. прескачам (ограда) (и с over)
  3. куцам (и с along)
  4. пътувам (особ. със самолет)
  5. ам. разг. качвам се в движение и пътувам без билет
  to HOP a train пътувам без билет
  6. ав. sl. излитам (и с off), прелитам
  7. прескачам, отивам набързo (over, to)
  8. sl. танцу вам
  to HOP the stick/twig sl. крия се от кредитори, офейквам, умирам, хвърлям топа
  to HOP it sl. изчезвам, офейквам
  HOP it! махай се! да те няма! hop about/along куцам, куцукам
  hop off sl. офейквам, махам се
  hop in/out разг. качвам се, слизам (от автомобил и пр.)
  II. 1. (под) скок (и сп.) (на един крак за човек), отскок (на топка)
  on the HOP разг. забързан, залисан, в постоянно движение/суетене, неподготвен, изненадан
  to be always on the HOP разг. все тичам (дa уреждам нещо), суетя се
  to catch someone on the HOP прен. намирам/изненадвам някого, точно преди да тръгне/когато е неподготвен
  to keep someone on the HOP държа някого нащрек, постоянно разкарвам някого
  HOP, step/skip and jump сп. троен скок
  2. sl. танц, вечеринка, бал
  3. ав. sl. полет, етап на летене
  4. ам. кратко пътуване
  5. возене без билет
  it's only a HOP, skip and a jump from home to work работата ми е съвсем близо до дома
  III. 1. бот. хмел (Humulus lupulus)
  2. pl хмел (цветът)
  3. ам. sl. наркотично средство, особ. опиум
  IV. 1. бера хмел (и go HOP ping)
  2. подправям (бира) с хмел
  hop up вземам наркотици, давам (някому) наркотик, давам стимулиращи средства (на кон пред състезание), възбуждам, запалвам, въодушевявам, форсирам (двигател)
  * * *
  {hъp} v (-pp-) 1. подскачам, скачам (на един крак - за човек); ка(2) {hъp} n 1. (под)скок (и сп.) (на един крак за човек); отскок {3} {hъp} n 1. бот. хмел (Humulus lupulus); 2. pl хмел (цветьт); {4} {hъp} v (-рр-) 1. бера хмел (и go hop ping); 2. подправям (бира
  * * *
  троен; скачам; скок; прескачам;
  * * *
  1. hop in/out разг. качвам се, слизам (от автомобил и пр.) 2. hop it! махай се! да те няма! hop about/along куцам, куцукам 3. hop off sl. офейквам, махам се 4. hop up вземам наркотици, давам (някому) наркотик, давам стимулиращи средства (на кон пред състезание), възбуждам, запалвам, въодушевявам, форсирам (двигател) 5. hop, step/skip and jump сп. троен скок 6. i. подскачам, скачам (на един крак-за човек), карам да отскача (топка и пр.) 7. ii. (под) скок (и сп.) (на един крак за човек), отскок (на топка) 8. iii. бот. хмел (humulus lupulus) 9. it's only a hop, skip and a jump from home to work работата ми е съвсем близо до дома 10. iv. бера хмел (и go hop ping) 11. on the hop разг. забързан, залисан, в постоянно движение/суетене, неподготвен, изненадан 12. pl хмел (цветът) 13. sl. танц, вечеринка, бал 14. sl. танцу вам 15. to be always on the hop разг. все тичам (дa уреждам нещо), суетя се 16. to catch someone on the hop прен. намирам/изненадвам някого, точно преди да тръгне/когато е неподготвен 17. to hop a train пътувам без билет 18. to hop it sl. изчезвам, офейквам 19. to hop the stick/twig sl. крия се от кредитори, офейквам, умирам, хвърлям топа 20. to keep someone on the hop държа някого нащрек, постоянно разкарвам някого 21. ав. sl. излитам (и с off), прелитам 22. ав. sl. полет, етап на летене 23. ам. sl. наркотично средство, особ. опиум 24. ам. кратко пътуване 25. ам. разг. качвам се в движение и пътувам без билет 26. возене без билет 27. куцам (и с along) 28. подправям (бира) с хмел 29. прескачам (ограда) (и с over) 30. прескачам, отивам набързo (over, to) 31. пътувам (особ. със самолет)
  * * *
  hop[hɔp] I. v (- pp-) 1. подскачам, скачам (на един крак); карам да подскача (топка и пр.); 2. разг. прескачам (и с over); 3. ам. скачам в (в движение); to \hop a train пътувам нелегално; 4. махам се, духвам, офейквам (обикн. to \hop it); 5. ав. sl отделям се от земята, литвам (и off); 6. sl танцувам, играя; 7. sl куцам; II. n 1. скок, подскок (на един крак); to catch on the \hop хващам ( топка) при отскок; прен. намирам ( някого) точно преди да тръгне; хващам неподготвен, изненадвам; to keep s.o. on the \hop намирам работа на някого, не оставям някого да бездейства; 2. разг. танц; вечеринка; бал; 3. ав. sl полет; етап на летене; 4. sl опиум; a \hop step ( skip) and jump троен скок; прен. (на) две крачки. II. n хмел; III. v 1. бера хмел; 2. слагам хмел (за малцови питиета).

  English-Bulgarian dictionary > hop

 • 6 party

  {'pa:ti}
  I. 1. партия
  2. компания, група
  will you join our PARTY? ще дойдете ли с нас
  3. гости, прием, забава
  evening PARTY вечеринка
  dancing PARTY танцова забава
  dinner/tea PARTY гости на обед/чай
  to give PARTY имам гости, давам прием
  4. отред, команда, екип, бригада
  landing PARTY воен. мор. дебаркационен отряд
  5. юр. страна (в спор и пр.)
  PARTY to a suit страна в процес
  to become a PARTY to an agreement търг. подписвам договор
  third PARTY трето лице/страна
  parties at issue спорещи страни
  6. съучастник (to)
  to be no PARTY to не съм замесен в
  7. шег. тип, индивид, личност
  who's the old PARTY in blue? кой е оня там в синъо
  8. attr партиен
  PARTY man/member партиен член, член на партия
  PARTY local/unit местна/низова партийна организация, официален
  PARTY dress официална рокля
  II. a хер. разделен на равни части
  * * *
  {'pa:ti} n 1. партия; 2. компания, група; will you join our party? (2) {'pa:ti} а хер. разделен на равни части.
  * * *
  среща; партия; партиен; празненство; прием; бригада; група; гости; екип; забава; компания; команда;
  * * *
  1. attr партиен 2. dancing party танцова забава 3. dinner/tea party гости на обед/чай 4. evening party вечеринка 5. i. партия 6. ii. a хер. разделен на равни части 7. landing party воен. мор. дебаркационен отряд 8. parties at issue спорещи страни 9. party dress официална рокля 10. party local/unit местна/низова партийна организация, официален 11. party man/member партиен член, член на партия 12. party to a suit страна в процес 13. third party трето лице/страна 14. to be no party to не съм замесен в 15. to become a party to an agreement търг. подписвам договор 16. to give party имам гости, давам прием 17. who's the old party in blue? кой е оня там в синъо 18. will you join our party? ще дойдете ли с нас 19. гости, прием, забава 20. компания, група 21. отред, команда, екип, бригада 22. съучастник (to) 23. шег. тип, индивид, личност 24. юр. страна (в спор и пр.)
  * * *
  party [´pa:ti] I. n 1. партия; attr партиен; \party local, \party unit местна (низова) партийна организация; 2. компания, група; to get up a hunting \party организирам компания за лов; will you join our \party? ще дойдете ли с нас? 3. гости; прием; забава; an evening \party вечеринка; a dancing \party танцова забава; a dinner ( tea) \party гости на обед (чай); to give a \party имам гости, давам прием; hen ( stag) \party женска (мъжка) компания; \party dress официална рокля; the \party is over играта свърши; to bring s.th. to the \party допринасям, давам своя дял; 4. отред; команда; екип, бригада; rescue \party спасителна команда; firing \party войници, които изпълняват смъртна присъда; landing \party мор. дебаркационен отред; 5. юрид. страна (в спор и пр.); \party to a suit страна в процес; to become \party to an agreement търг. подписвам договор; a third \party трето лице, трета страна; parties at issue спорещи страни; 6. съучастник, съучастничка; (to); to be ( become) \party to a crime ставам съучастник в престъпление; to be no \party to s.th. не съм замесен в нещо; 7. грубо, шег. тип, индивид, личност; a \party of the name of Smith някой си Смит; a cherry old \party един стар веселяк; II. party adj хералд. разделен на части с различен цвят; \party per pale разделен отвесно през средата.

  English-Bulgarian dictionary > party

 • 7 refreshment

  {ri'freʃmənt}
  1. освежаване, ободряване, опресняване, отпочиване, почивка
  2. нещо за ядене/пиене
  рl закуски
  REFRESHMENT room бюфет (на гара и пр.)
  REFRESHMENT table бюфет (на прием и пр.)
  * * *
  {ri'freshmъnt} n 1. освежаване, ободряване; опресняване; о
  * * *
  освежаване; опресняване; ободряване; почивка; отпочиване;
  * * *
  1. refreshment room бюфет (на гара и пр.) 2. refreshment table бюфет (на прием и пр.) 3. нещо за ядене/пиене 4. освежаване, ободряване, опресняване, отпочиване, почивка 5. рl закуски
  * * *
  refreshment[ri´freʃmənt] n 1. освежаване, ободряване; опресняване; отпочиване, почивка; 2. нещо за ядене или пиене; закуска; \refreshment-room бюфет (на гара и пр.); \refreshment table бюфет (на вечеринка, прием и пр.); 3. еластична деформация.

  English-Bulgarian dictionary > refreshment

 • 8 rout

  {raut}
  I. 1. разгром, пълно поражение, безредно бягство/отстъпление
  to put to ROUT разгромявам напълно, обръщам в безредно бягство
  2. тълпа, навалица, сбирщина
  3. юр. група нарушители на обществения ред, нарушение на обществения ред
  4. изплашена/разбунтувана тълпа
  5. шум, бъркотия, безредици
  6. ост. (голяма) вечеринка, тържество, прием
  II. v разгромявам, обръщам в бягство, дезорганизирам напълно
  III. 1. рия, ровя (и с about)
  2. to ROUT out/up измъквам, вдигам (от легло, скривалище и пр.)
  3. to ROUT out/up изнамирам, откривам, измъквам
  4. изрязвам, гравирам (и с out)
  IV. v диал. рева (за говедо)
  * * *
  {raut} n 1. разгром, пълно поражение; безредно бягство/отстъплен(2) {raut} v разгромявам; обръщам в бягство; дезорганизирам напъ{3} {raut} v 1. рия, ровя (и с about); 2. to rout out/up измъквам, {4} {raut} v диал. рева (за говедо).
  * * *
  тълпа; рия; ровя; разгром; гуляй; изривам; навалица;
  * * *
  1. i. разгром, пълно поражение, безредно бягство/отстъпление 2. ii. v разгромявам, обръщам в бягство, дезорганизирам напълно 3. iii. рия, ровя (и с about) 4. iv. v диал. рева (за говедо) 5. to put to rout разгромявам напълно, обръщам в безредно бягство 6. to rout out/up измъквам, вдигам (от легло, скривалище и пр.) 7. to rout out/up изнамирам, откривам, измъквам 8. изплашена/разбунтувана тълпа 9. изрязвам, гравирам (и с out) 10. ост. (голяма) вечеринка, тържество, прием 11. тълпа, навалица, сбирщина 12. шум, бъркотия, безредици 13. юр. група нарушители на обществения ред, нарушение на обществения ред
  * * *
  rout [raut] I. n 1. разгром, пълно поражение; крах; безредно отстъпление, стремглаво бягство; to put to \rout разгромявам напълно, обръщам в безредно бягство; 2. тълпа, навалица, блъсканица, тъпканица; сбирщина; 3. гуляй, веселба, пиршество; 4. ост. вечеринка; 5. ост. глутница; стадо; II. v разбивам напълно, разгромявам, обръщам в бягство; III. rout v 1. рия, ровя (и с about); 2. изривам, изравям (обикн. с up, out); прен. измъквам, изваждам; разг. изръгвам; 3. изрязвам (гравирам) с длето (острец) ( out).

  English-Bulgarian dictionary > rout

 • 9 sociable

  {'souʃəbl}
  I. 1. общителен
  2. дружески, другарски, приятен
  II. 1. ам. social
  2. ост. ландо, канапенце/велосипед за двама
  * * *
  {'soushъbl} I. a 1. общителен; 2. дружески, другарски; прияте
  * * *
  общителен; приятен; разговорчив; дружески; забавен;
  * * *
  1. i. общителен 2. ii. ам. social 3. дружески, другарски, приятен 4. ост. ландо, канапенце/велосипед за двама
  * * *
  sociable[´souʃəbl] I. adj 1. общителен; дружески; 2. приятен, забавен, разговорчив; FONT face=Times_Deutsch◊ adv sociably; II. n 1. ам. вечеринка; 2. двуместен велосипед (кабриолет, кресло); тандем.

  English-Bulgarian dictionary > sociable

 • 10 social

  {'souʃəl}
  I. 1. обществен, социален
  SOCIAL democrat социалдемократ
  SOCIAL science социология
  SOCIAL security обществено осигуряване
  SOCIAL welfare обществено благополучие/благо/добруване
  SOCIAL (welfare) worker служащ/доброволен сътрудник по общественото подпомагане
  SOCIAL service благотворителна дейност
  SOCIAL services държавни служби за образование, здравеопазване, пенсии, жилища и пр
  2. светски, обществен
  SOCIAL activities светски/обществени задължения/занимания
  someone's SOCIAL set обществото/средата на някого
  SOCIAL climber кариерист
  his SOCIAL equals равните нему по обществено положение
  3. дружески, приятелски
  to spend a SOCIAL evening прекарвам вечер между приятели/в приятелска среда
  SOCIAL disease венерическа болеcт
  социално заболяване (напр. туберкулoза)
  SOCIAL engineering социално инженерство (течение в приложната социология)
  II. n вечеринка, забава, другарска среща
  * * *
  {'soushъl} I. a 1. обществен, социален; social democrat социалдемокр
  * * *
  социален; светски; обществен;
  * * *
  1. his social equals равните нему по обществено положение 2. i. обществен, социален 3. ii. n вечеринка, забава, другарска среща 4. social (welfare) worker служащ/доброволен сътрудник по общественото подпомагане 5. social activities светски/обществени задължения/занимания 6. social climber кариерист 7. social democrat социалдемократ 8. social disease венерическа болеcт 9. social engineering социално инженерство (течение в приложната социология) 10. social science социология 11. social security обществено осигуряване 12. social service благотворителна дейност 13. social services държавни служби за образование, здравеопазване, пенсии, жилища и пр 14. social welfare обществено благополучие/благо/добруване 15. someone's social set обществото/средата на някого 16. to spend a social evening прекарвам вечер между приятели/в приятелска среда 17. дружески, приятелски 18. светски, обществен 19. социално заболяване (напр. туберкулoза)
  * * *
  social[´souʃəl] I. adj 1. обществен, социален; \social disease венерическа болест; \social drinker човек, който пие само когато е в компания; \social order система от междуличностни отношения в обществото; 2. общителен; 3. светски; \social evening вечеринка; 4. ам. венерически (за болест); \social democrat социалдемократ; II. n 1. разг. вечеринка; 2. събрание, събиране, сбирка.

  English-Bulgarian dictionary > social

 • 11 soiree

  {'swa:rei}
  n фр. соаре, вечеринка
  * * *
  {'swa:rei} n фр. соаре, вечеринка.
  * * *
  соаре;
  * * *
  n фр. соаре, вечеринка
  * * *
  soiree[´swa:rei] n вечерна сбирка, вечеринка, тематична вечер (за музика, дискусии и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > soiree

Mira otros diccionarios:

 • вечеринка — См …   Словарь синонимов

 • ВЕЧЕРИНКА — ВЕЧЕРИНКА, вечеринки, жен. Вечернее собрание молодежи для развлечений. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ВЕЧЕРИНКА — ВЕЧЕРИНКА, и, жен. Вечернее собрание для дружеской встречи, для развлечения. Студенческая в. Пойти на вечеринку. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Вечеринка — Детская вечеринка по случаю дня рождения …   Википедия

 • Вечеринка — ж. разг. Встреча друзей, знакомых обычно вечером для совместного веселого времяпрепровождения и отдыха. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • вечеринка — вечеринка, вечеринки, вечеринки, вечеринок, вечеринке, вечеринкам, вечеринку, вечеринки, вечеринкой, вечеринкою, вечеринками, вечеринке, вечеринках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • ВЕЧЕРИНКА — Держать вечеринку. Кар. (Арх.). Сдавать помещение для проведения вечеринки, гуляния молодёжи. СРГК 1, 188 …   Большой словарь русских поговорок

 • вечеринка — вечер инка, и, род. п. мн. ч. нок …   Русский орфографический словарь

 • вечеринка — (1 ж); мн. вечери/нки, Р. вечери/нок …   Орфографический словарь русского языка

 • вечеринка — и; мн. род. нок, дат. нкам; ж. = Вечер (3 зн.). Студенческие вечеринки. Собраться на вечеринку …   Энциклопедический словарь

 • вечеринка — същ. гости, прием, банкет, събитие …   Български синонимен речник

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.