Traducción: de frances en bulgaro

de bulgaro en frances

гълтам

 • 1 avaler

  v.tr. (de aval2) 1. гълтам, поглъщам; 2. прен., разг. глътвам, поглъщам; avaler sa langue глътвам си езика (от изненада, ужас); 3. прен. прикривам, преглъщам; avaler sa rage прикривам яда си; 4. разг. понасям (мъка и др.); dur а avaler труден, мъчен за понасяне. Ќ avaler la pillule безропотно се подчинявам на нещо, от което се отвращавам; avoir avalé sa langue упорито отказвам да говоря; avoir avalé sa canne, son parapluie държа се прекалено надуто, сякаш съм глътнал бастун; dur а avaler труден за изтърпяване, за понасяне.

  Dictionnaire français-bulgare > avaler

 • 2 bouffer

  v. (de °buff- onomat. désignant ce qui est gonflé) I. v.tr. 1. разг. гълтам, харча (за колЂ); la voiture bouffe de l'huile колата гълта масло; 2. нар. лапам лакомо, тъпча се; II. v.intr. 1. надувам се, издувам се, подпухвам; 2. бухвам; 3. разг. обземам, поглъщам напълно; son travail le bouffe complètement работата му го поглъща изцяло; 4. разг. плюскам, тъпча се; se bouffer надувам се. Ќ avoir envie de bouffer qqn. много ме е яд на някого; bouffer du curé настроен съм враждебно към поповете; se bouffer le nez карам се; bouffer des kilomètres пътувам много с колЂ. Ќ Ant. s'aplatir; jeûner. Ќ Hom. bouffée.

  Dictionnaire français-bulgare > bouffer

 • 3 bouillon

  m. (de bouillir) 1. бульон, супа (от варено месо или зеленчуци); bouillon de poule пилешки бульон; 2. пяна (при кипване); 3. непродадена печатарска стока (книги, вестници и др.); 4. мехурче въздух в стъкло и стопен метал; 5. прен., разг. несполука, загуба в начинание; 6. голяма гънка на плат. Ќ bouillon de culture бакт. бульон за посевки на бактерии; прен. благоприятна среда; bouillon d'onze heures разг. отровно питие, отрова; boire un bouillon гълтам вода докато плувам; прен., разг. понасям голяма загуба ( от сделка).

  Dictionnaire français-bulgare > bouillon

 • 4 crapoter

  v.intr. (de crapaud) разг. пуша, без да гълтам дима.

  Dictionnaire français-bulgare > crapoter

 • 5 déglutir

  v.tr. (bas lat. deglutire) физиол. гълтам, поглъщам; se déglutir гълтам се, поглъщам се.

  Dictionnaire français-bulgare > déglutir

 • 6 engloutir

  v.tr. (bas lat. ingluttire) 1. гълтам, поглъщам; 2. прен. поглъщам; разпилявам, прахосвам; s'engloutir поглъщам се; пропадам, изгубвам се, потъвам, изчезвам.

  Dictionnaire français-bulgare > engloutir

 • 7 engouffrer

  v.tr. (de en- et gouffre) 1. поглъщам; 2. изпояждам, пропилявам, опропастявам; 3. ям, гълтам бързо; s'engouffrer 1. падам, пропадам, изчезвам в пропаст; 2. нахълтвам, нахлувам; 3. унищожавам се, поглъщам се. Ќ s'engouffrer dans le métro нъхълтвам в метрото; s'engouffrer dans un fauteuil настанявам се удобно в кресло, потъвам в него.

  Dictionnaire français-bulgare > engouffrer

 • 8 engouler

  v.tr. (de en- et goule, forme anc. de gueule) диал., ост. налапвам, лапам, гълтам лакомо.

  Dictionnaire français-bulgare > engouler

 • 9 fumer1

  v. (lat. fumare) I. v.intr. 1. пуша; défense de fumer1 забранено е да се пуши; 2. димя, пуша; le poêle fume печката дими, пуши; 3. изпарявам се; 4. нар. ядосвам се, гневя се; II. v.tr. 1. пуша, опушвам; fumer1 de la viande, du poisson опушвам месо, риба; 2. пуша (като гълтам дима); fumer1 une cigarette пуша цигара; fumer1 la cigarette пуша редовно ( пушач съм). Ќ fumer1 comme un sapeur пуша много.

  Dictionnaire français-bulgare > fumer1

 • 10 gober

  v.tr. (d'un rad. gaul. °gobbo- "bouche") 1. лапам, гълтам, без да дъвча; 2. прен., разг. лапвам въдицата; възприемам всичко, каквото ми се каже; 3. прен., ост. преценявам, оценявам някого; se gober ост. много съм доволен от себе си, имам високо мнение за себе си.

  Dictionnaire français-bulgare > gober

 • 11 ingurgiter

  v.tr. (lat. ingurgitare "engouffrer") 1. разг. лакомо гълтам, плюскам, поглъщам; 2. зубря; ingurgiter l'algèbre зубря алгебрата. Ќ Ant. dégurgiter, régurgiter.

  Dictionnaire français-bulgare > ingurgiter

 • 12 mâchouiller

  v.tr. (de mâcher) разг. предъвквам, дъвча без да гълтам.

  Dictionnaire français-bulgare > mâchouiller

 • 13 super1

  v. (angl. to sup "aspirer") 1. v.tr. диал. сръбвам, гълтам, преглъщам; 2. v.intr. запушвам се, задръствам се; 3. мор. всмуквам, изпомпвам.

  Dictionnaire français-bulgare > super1

 • 14 tasse

  f. (arabe tâssa) чаша; чашка; tasses а café, а thé чаши за кафе, за чай; prendre une tasse de thé пия чаша чай. Ќ la grande tasse разг. морето, океана; boire une (la) tasse гълтам вода като се къпя ( без да искам).

  Dictionnaire français-bulgare > tasse

Mira otros diccionarios:

 • гълтам — гл. поглъщам, ям, лапам, налапвам, изяждам, изпояждам, нагълтвам, нагъвам, абсорбирам гл. възприемам гл. търпя, претърпявам, понасям, преглъщам гл. лоча, излочвам гл. поемам гл. попивам …   Български синонимен речник

 • поглъщам — гл. нагълтвам, налапвам, изяждам, гълтам, лапам, жадно гълтам, хапвам гл. смуча, всмуквам, пия, попивам, приемам, абсорбирам гл. асимилирам, претопявам гл. изразходвам, изхабявам гл. обхващам, обземам, заемам, побирам гл …   Български синонимен речник

 • абсорбирам — гл. всмуквам, поглъщам, смуча, изсмуквам, пия, попивам, впивам гл. асимилирам, усвоявам, присвоявам, приемам гл. поемам гл. гълтам …   Български синонимен речник

 • излочвам — гл. гълтам, лоча …   Български синонимен речник

 • изпивам — гл. пия, смуча, изсмуквам, гълтам, гаврътвам гл. консумирам, изразходвам, изяждам, ям гл. нагъвам …   Български синонимен речник

 • изсмуквам — гл. смуча, гълтам, пия, изпивам, досмуквам, допивам, пресушавам, абсорбирам гл. изцеждам, изтощавам, изстисквам, изпивам до капка гл. изчерпвам, извличам, изтеглям, изпразвам, изпомпвам гл. всмуквам …   Български синонимен речник

 • лапам — гл. ям, гълтам, изяждам, нагълтвам, налапвам, изпоядам, поглъщам, храня се, излапвам, напъвам гл. ограбвам, заграбвам гл. нагъвам гл. поглъщам лакомо гл. тъпча се, изгълтвам …   Български синонимен речник

 • лоча — гл. пия, смуча, налоквам се, напивам се, насмуквам се, всмуквам, изсмуквам, сърбам, изпивам, смъркам гл. гълтам, излочвам гл. излоквам, пия жадно …   Български синонимен речник

 • нагъвам — гл. дипля, сдиплям, надиплям, прегъвам, сгъвам, гъна, посгъвам, превивам, извивам, изкривявам, начупвам, свивам гл. бърча, набърчвам, гърча, сгърчвам, нагърчвам гл. принуждавам, заставям, насилвам, упражнявам натиск гл. ям, лапам, гълтам,… …   Български синонимен речник

 • нагълтвам — гл. налапвам, излапвам, гълтам, изгълтвам, изяждам, лапвам, поглъщам, изпояждам, изпапвам, доядам, сдъвквам, ям, нагъвам, изплюсквам гл. тъпча се, лапам …   Български синонимен речник

 • надънвам се — гл. влизам направо, втурвам се, нахълтвам, намъквам се гл. наяждам се, наплюсквам се, лапам, налапвам се, гълтам, нагълтвам се, излапвам, изгълтвам, нахранвам се, надумквам се …   Български синонимен речник

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.