Traducción: de ingles en bulgaro

de bulgaro en ingles

издигнатина

 • 1 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 2 elevation

  {eli'veiʃn}
  1. издигане, прен. повишение (в чин)
  ELEVATION to the peerage удостояване с благородническа титла
  2. възвишение, хълм, височина (над морското равнище)
  3. прен. възвишеност, благородство, величественост, приповдигнатост
  4. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина, мерник
  angle of ELEVATION ъгъл на възвишение
  5. астр. височина над хоризонта
  6. арх., тех. разрез, вертикално сечение
  front ELEVATION фасада, лице
  side ELEVATION странично лице
  7. кота
  * * *
  {eli'veishn} n 1. издигане; прен. повишение (в чин); elevation to th
  * * *
  хълм; рид; вис; височина; възвишение; възвишеност; възвисяване; разрез; издигнатина;
  * * *
  1. angle of elevation ъгъл на възвишение 2. elevation to the peerage удостояване с благородническа титла 3. front elevation фасада, лице 4. side elevation странично лице 5. арх., тех. разрез, вертикално сечение 6. астр. височина над хоризонта 7. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина, мерник 8. възвишение, хълм, височина (над морското равнище) 9. издигане, прен. повишение (в чин) 10. кота 11. прен. възвишеност, благородство, величественост, приповдигнатост
  * * *
  elevation[¸eli´veiʃən] n 1. издигане; прен. повишение (в чин); \elevation to the peerage удостояване с благородническа титла; 2. възвишение, хълм; височина (над морското равнище); 3. прен. възвисяване, възвишеност, величественост, благородство (на стил, характер); 4. воен. вертикално насочване на оръдие, насочване в далечина; мерник; angle of \elevation ъгъл на възвишение; 5. астр. елевация, височина на звезда над хоризонта; 6. архит., тех. разрез, вертикално сечение; front \elevation фасада, лице.

  English-Bulgarian dictionary > elevation

 • 3 height

  {hait}
  1. височина, ръст
  2. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище
  HEIGHTs and hollows of the ground неравности на терена
  3. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  at/in the HEIGHT of в разгара на
  * * *
  {hait} n 1. височина; ръст; 2. кота, височина; възвишение, хъл
  * * *
  ръст; височина; висота; възвишение; разгар; издигнатина;
  * * *
  1. at/in the height of в разгара на 2. heights and hollows of the ground неравности на терена 3. височина, ръст 4. кота, височина, възвишение, хълм, връх, височина над морското равнище 5. прен. връх (и р1), апогей, кулминационна точка, най-висша степей
  * * *
  height [hait] n 1. височина; висота; ръст; a wall six feet in \height стена, висока 6 фута; a man of average \height човек със среден ръст; \height above sea level височина над морското равнище; \height sickness планинска болест; \height fear виене на свят, замайване на глава (при гледане от високо); \height gauge високомер, алтиметър; on \height ост. високо, гръмко; \height to paper печ. стандартна височина на шрифта; 2. възвишение, хълм; хребет; кота; \heights and hollows of the ground неравности на терена; \height of land ам. вододел, вододелна линия; 3. прен. връх, апогей, кулминационна точка; най-висша степен; at (in) the \height of в разгара на; dressed in the \height of fashion облечен по последна мода; expectation was at its \height очакването достигна до крайния си предел; to the \height ост. в най-висша степен, максимално; it is the \height of folly това е връх на глупостта; 4. pl библ. небе; 5. архит. стрела (на арка, свод); 6. геол., мин. мощност (на жила, пласт).

  English-Bulgarian dictionary > height

Mira otros diccionarios:

 • издигнатина — същ. височина, възвишение, издатина …   Български синонимен речник

 • висина — същ. височина, висота, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина …   Български синонимен речник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.