Traducción:

ահկի

No se encontró nada.

Mira otros diccionarios:

  • ԱՀԿԻ — ( ) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 10c, 13c գ. Նոյն ընդ ամսոյն ԱՀԵԿԱՆԻ. *Այս ամենայն եղեւ ահկի ամսոյ՝ որ տասն էր: Յամսեանն ահկի՝ որ օր եօթնեւտասն էր. Յհ. կթ.: *Ահկի, այս ինքն ահանի, ʼի յառնել գետոց եւ ʼի թուլանալ ձեան, ահ է ասեն մարդոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԱՆԻ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 13c գ. յոքն. որպէս Ահք, արհաւիրք. *Ահկի, այս ինքն ահանի. ʼի յառնել գետոց եւ ʼի թուլանալ ձեան՝ ահ է ասեն մարդոյ ամենայն ուրեք. Վանակ. տարեմտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵԿԱՆ — I. (ի, աց.) NBH 1 0030 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c ա. իբր Ահեկեան, այս ինքն ձախակողմեան. եւ մոլորեալ. վատթար. *Ահեկանացս կայից ուժգնութիւն տալով՝ յաղթեցի (աջոյս): Այլք յահեկանացն (հերեսիովտաց): Մի՛ յիշեր զիս ʼի հանդէս կորուսելոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՀԵԿԱՆԻ — ( (անհոլով).) NBH 1 0030 Chronological Sequence: Early classical գ. ԱՀԵԿԱՆ կամ ԱՀԵԿԱՆԻ. որ եւ ԱՀԿԻ (անհոլով). Անուն ամսոյ հայոց, որ ըստ անշարժ տումարի համեմատի ապրիլի եւ մայիսի. որպէս եւ քսանթիկոսն յունաց. *Մինչեւ յերեսունն ահեկանի ամսեան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԻՍ — (ամսոյ, ոց. եւ ամսեան, յամսեան.) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c, 15c գ. μήν mensis Որպէս թէ ամ փոքրիկ, այս ինքն ամ լուսնի, որ է ամբողջ շրջան մի նորա ʼի ՟Ի՟Թ, կամ ʼի ՟Լ աւուրս. եւ երկոտասաներորդ մասն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՍԱՆԱՀԱՆՋ — (ի.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: 12c գ. Նահանջ կամ յետս մնալն ամսոյ այսր ազգի քան զայնր ազգի, եւ յառաջելն միոյն քան զմիւսոյն. *Զի՞նչ է՝ որ ասէ. է ա՛ծ ʼի վերայ հասարակածին, ամսանահանջ է. Զի զերեքտասանն ահկի՝ քսան կատարեաց (ա՛յլ հաշիւ), որ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՈՒԱՆՑ — ( ) NBH 2 0066 Chronological Sequence: 15c գ. Հին անուն Ահեկանի ամսոյն. *Հարուանց. զոր այժմ կոչեն Ահկի. Տօմար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.