Traducción: de ingles en hebreo

de hebreo en ingles

אחריות משותפת

 • 1 joint liability

  אחריות משותפת (חבות משפטית הנחלקת עם אחרים)
  * * *
  ◙ (םירחא םע תקלחנה תיטפשמ תובח) תפתושמ תוירחא◄

  English-Hebrew dictionary > joint liability

 • 2 Atlantic Charter

  האמנה האטלנטית, הכרזה משותפת של ארה"ב ובריטניה (מ-1941) המפרטת את האסטרטגיה שלהן לגבי מלה"ע II ואת מטרותיהן לגבי אירופה שלאחר המלחמה (שימשה אח"כ כבסיס לאמנת האו"ם)
  * * *
  ◙ (ם"ואה תנמאל סיסבכ כ"חא השמיש) המחלמה רחאלש הפוריא יבגל ןהיתורטמ תאו II ע"הלמ יבגל ןהלש היגטרטסאה תא תטרפמה (1491-מ) הינטירבו ב"הרא לש תפתושמ הזרכה,תיטנלטאה הנמאה◄

  English-Hebrew dictionary > Atlantic Charter

 • 3 Financial Times Stock Exchange

  חברה בריטית (בבעלות משותפת של העיתון "פייננשל טיימס" והבורסה של לונדון) המפרסמת מדדים של שערי ניירות ערך, FTSE
  * * *
  ◙ ESTF, ךרע תוריינ ירעש לש םידדמ תמסרפמה (ןודנול לש הסרובהו "סמייט לשננייפ" ןותיעה לש תפתושמ תולעבב) תיטירב הרבח◄

  English-Hebrew dictionary > Financial Times Stock Exchange

 • 4 International Space Station

  תחנת חלל בינלאומית (פרויקט יומרני של המדינות הגדולות לבניית תחנת חלל משותפת שסיומה יהיה בתחילת שנות האלפיים), ISS
  * * *
  ◙ SSI,(םייפלאה תונש תליחתב היהי המויסש תפתושמ ללח תנחת תיינבל תולודגה תונידמה לש ינרמוי טקיורפ) תימואלניב ללח תנחת◄

  English-Hebrew dictionary > International Space Station

 • 5 Joint Emergency Committee For European Jewish Affairs

  ועדה משותפת של מספר ארגונים יהודיים המטפלים בפליטים יהודים באירופה
  * * *
  ◙ הפוריאב םידוהי םיטילפב םילפטמה םיידוהי םינוגרא רפסמ לש תפתושמ הדעו◄

  English-Hebrew dictionary > Joint Emergency Committee For European Jewish Affairs

 • 6 Joint Photographic Experts Group

  קבוצה משותפת של מומחי צילום, קבוצה של מומחים לגרפיקה וצילום שפיתחה תקן לדחיסת תמונות, JPEG
  * * *
  ◙ GEPJ,תונומת תסיחדל ןקת החתיפש םוליצו הקיפרגל םיחמומ לש הצובק,םוליצ יחמומ לש תפתושמ הצובק◄

  English-Hebrew dictionary > Joint Photographic Experts Group

 • 7 Lycos-Bertelsmann

  ליקוס-ברטלסמן, יוזמת אינטרנט משותפת של החברה הגרמנית ברטלסמן בע"מ וחברת ליקוס בע"מ המספקת ניווט מקומי באינטרנט באירופה
  * * *
  ◙ הפוריאב טנרטניאב ימוקמ טווינ תקפסמה מ"עב סוקיל תרבחו מ"עב ןמסלטרב תינמרגה הרבחה לש תפתושמ טנרטניא תמזוי,ןמסלטרב-סוקיל◄

  English-Hebrew dictionary > Lycos-Bertelsmann

 • 8 National Day of Prayer

  יום חג לאומי לתפילה, חג פרוטסטנטי שנחגג ברחבי המדינה לתפילה למחילה משותפת ולעם בגין חטאים (בארה"ב)
  * * *
  ◙ (ב"הראב) םיאטח ןיגב םעלו תפתושמ הליחמל הליפתל הנידמה יבחרב גגחנש יטנטסטורפ גח,הליפתל ימואל גח םוי◄

  English-Hebrew dictionary > National Day of Prayer

 • 9 accessary's liability

  אחריות מסייע, חבות משפטית בשל עזרה לביצוע עבירה או עוולה
  * * *
  ◙ הלווע וא הריבע עוציבל הרזע לשב תיטפשמ תובח,עייסמ תוירחא◄

  English-Hebrew dictionary > accessary's liability

 • 10 accountableness

  ◙ n. אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא◄

  English-Hebrew dictionary > accountableness

 • 11 answerableness

  ◙ n. אחריות, התחייבות, מחויבות להסבר, נשיאה באחריות
  * * *
  ◙ תוירחאב האישנ,רבסהל תוביוחמ,תובייחתה,תוירחא◄

  English-Hebrew dictionary > answerableness

 • 12 assume responsibility

  לקבל אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא לבקל◄

  English-Hebrew dictionary > assume responsibility

 • 13 assumed responsibility

  קיבל עליו אחריות, לקח אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא חקל,תוירחא וילע לביק◄

  English-Hebrew dictionary > assumed responsibility

 • 14 assuming responsibility

  לקיחת אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא תחיקל◄

  English-Hebrew dictionary > assuming responsibility

 • 15 bailee`s liability

  אחריות שומר (חבות משפטית של מי שמופקד על נכס שאיננו בבעלותו)
  * * *
  ◙ (ותולעבב ונניאש סכנ לע דקפומש ימ לש תיטפשמ תובח) רמוש תוירחא◄

  English-Hebrew dictionary > bailee`s liability

 • 16 blame

  [bleɪm]
  ◙ n. אשמה, גינוי, אחריות
  ◙ v. להאשים, לגנות
  * * *
  ◙ תוירחא,יוניג,המשא◄
  ◙ תונגל,םישאהל◄

  English-Hebrew dictionary > blame

 • 17 blow off

  ◙ v. "להתנופף", להסיר אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא ריסהל,"ףפונתהל"◄

  English-Hebrew dictionary > blow off

 • 18 carpool

  ◙ n. תורנות רכב, נסיעה משותפת לפי תור של מספר אנשים ברכב פרטי אחד למקום עבודה או לימודים משותף
  * * *
  ◙ ףתושמ םידומיל וא הדובע םוקמל דחא יטרפ בכרב םישנא רפסמ לש רות יפל תפתושמ העיסנ,בכר תונרות◄

  English-Hebrew dictionary > carpool

 • 19 carry the baby

  לשאת בתוצאות, להיאלץ לקחת אחריות
  * * *
  ◙ תוירחא תחקל ץלאיהל,תואצותב תאשל◄

  English-Hebrew dictionary > carry the baby

 • 20 charge

  [tʃɑːdʒ]
  ◙ n. מחיר; אחריות; מטען; מטען נפץ
  ◙ v. לחייב (גם תשלום); לצוות; להתנפל; לטעון (גם נשק); להצהיר
  * * *
  ◙ ריהצהל ;(קשנ םג) ןועטל ;לפנתהל ;תווצל ;(םולשת םג) בייחל◄
  ◙ ץפנ ןעטמ ;ןעטמ ;תוירחא ;ריחמ◄

  English-Hebrew dictionary > charge

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.