Traducción: de espanol en bulgaro

los+jóvenes+entienden+el+mundo+de+otra+manera

 • 1 manera

  f 1) начин, вид; 2) pl маниери, поведение; 3) категория, класа (на човек); 4) хитрост, ловкост; 5) жив. стил, специфика; de culquier manera по какъвто и да е начин; във всички случаи, както и да е; de ninguna manera по никакъв начин; en cierta manera до известна степен; mal y de mala manera разг. безредно, зле, с нежелание, неумело, прибързано; de esa manera по такъв начин, и така; no hay manera de няма начин, невъзможно е; de manera que така че; a la manera de подобно на; en gran manera твърде, до голяма степен; sobre manera изключително.

  Diccionario español-búlgaro > manera

 • 2 mundo

  m 1) свят, мир, вселена; venir al mundo раждам се, появявам се на света; todo el mundo; el mundo entero цял свят; desde que el mundo es mundo от как свят светува, от незапомнени времена; 2) земята; 3) всяка една от планетите; 4) светски живот, свят; 5) глобус; 6) човешкият род; 7) социален кръг; 8) определена среда (социална); Mundo Antiguo а) Старият свят; б) Античен свят; mundo mayor макрокосмос; mundo menor микрокосмос; el Nuevo Mundo Новият свят; el otro mundo отвъдният живот; este mundo y el otro прен., разг. изобилие, богатство; medio mundo прен., разг. много хора, половината свят; Tercer Mundo Третият свят; todo el mundo прен. всички; andar (estar) el mundo al revés светът се е обърнал, върви нагоре с краката; caérsele a uno el mundo encima прен., разг. пропаднали са гемиите някому; echar al mundo раждам; echar del mundo отхвърлям от обществото; echarse al mundo прен. отдавам се на пропаднал живот; проституирам; este mundo es un pañuelo прен., разг. светът е малък; entrar uno en el mundo влизам в обществото; hacer un mundo de una cosa прен., разг. придавам на нещо прекалено голямо значение; hundirse el mundo прен. светът потъва; irse (salir) uno de este mundo умирам; morir al mundo мъртъв съм за света; no ser uno de este mundo прен. прекалено добър, различен съм, не съм от (за) този свят; no ser una cosa nada del otro mundo прен., разг. не е нещо изключително; ponerse uno el mundo por montera прен., разг. не ме интересува общественото мнение, не ми пука от хората; por esos mundos прен., разг. по широкия свят (с гл. andar, irse); por nada del mundo прен., разг. за нищо на света; їqué mundo corre? какво ново?; rodar (por el) mundo прен., разг. обикалям света; tener (mucho) mundo разг. много свят съм видял, не съм вчерашен; valer un mundo прен., разг. струвам много скъпо; ver mundo прен. пътувам, виждам свят.

  Diccionario español-búlgaro > mundo

 • 3 alforja

  f 1) дисаги (по-често pl); 2) храна за път; pasarse a la otra alforja прен., разг. Ч. ставам невъзпитан, нескромен; Ўni qué alforja! разг. няма що!

  Diccionario español-búlgaro > alforja

 • 4 alrededor

  1. adv 1) наоколо; около, околовръст; viaje alrededor del mundo околосветско пътуване; 2) разг. около, горе-долу; 2. m pl околности.

  Diccionario español-búlgaro > alrededor

 • 5 antiguo,

  a 1. adj 1) стар, античен, древен; Mundo antiguo, Античен свят; Antiguo Testamento Стария Завет; 2) древен, старинен; a la antiguo,a по старому; 3) стар (за служител); 4) остарял, демоде; 2. m 1) гръцка или римска находка или паметник; 2) pl древни народи.

  Diccionario español-búlgaro > antiguo,

 • 6 cal

  f вар; cal muerta гасена вар; cal viva негасена вар; ahogar (apagar) la cal гася вар; a cal y canto loc adv плътно затворено, непроницаемо; de cal y canto loc adj прен., разг. силно, здраво, трайно; una de cal y otra de arena прен., разг. опитвам всичко, редувам различни, несъвместими неща за приспособяване.

  Diccionario español-búlgaro > cal

 • 7 canción

  f 1) песен (текст, музика); canción de amor любовна песен; canción de cuna люлчина песен; canción popular народна песен; 2) прен. брътвеж, натякване; 3) прен. измишльотина (в израза no me vengas con canciónes); mudar de canción прен. преминавам на друга тема; volver a la misma canción прен. все старата песен си пея; Ўsiempre la misma canción! прен. все същата песен; ser otra canción прен., разг. това е друго нещо.

  Diccionario español-búlgaro > canción

 • 8 constitución

  f 1) конституция, устав, предписание, нареждане; 2) учредяване, образуване, създаване; constitución del mundo възникване, конституиране на света; 3) телосложение.

  Diccionario español-búlgaro > constitución

 • 9 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 10 cosa

  f 1) нещо; вещ, предмет; 2) работа; 3) събитие; 4) pl имущество; 5) (в отрицателни изречения) нищо; 6) нещо (нематериално); 7) юр. имот, притежание; cosa de entidad важно нещо; cosa del otro jueves прен., разг. нещо невиждано, изключително; cosa de oír (ver) нещо, което си заслужава да се чуе (да се види); cosa de risa смешно, несериозно; cosa no vista (nunca vista) чудо невиждано; cosa perdida неспасяем случай; cosas de alguno чудатости; cosas del mundo земни неща, нещата от живота; a cosa hecha със сигурен успех; como si tal cosa разг. все едно, че не е станало нищо; cosa de около, горе-долу; cosas que van y vienen преходни неща; la cosas que а) важното е, да; б) това, което искам е да; las cosas del palacio van despacio хубавите неща стават бавно; no hay tal cosa не е вярно, не е така; Ўno he visto cosa igual! не съм виждал такова нещо!; їqué cosa? какво казвате, какво има?; Ўqué cosas tienes! що за идеи имаш!

  Diccionario español-búlgaro > cosa

 • 11 costumbre

  f 1) привичка, навик; 2) обичай; 3) pl нрави; 4) обичайно право; 5) менструация; de costumbre по навик, обикновено; la costumbre hace ley, la costumbre es otra (segunda) naturaleza навикът е втора природа; novela de costumbres битов роман.

  Diccionario español-búlgaro > costumbre

 • 12 cuál

  pron interr 1) кой?; 2) какъв?; 3) със значение на един, втори, трети; a cuál cubre, a cuál ciega, a cuál embiste от един крие, другиго заслепява, трети напада; 4) със значение на cómo: veréis cuál andan de una parte a otra inquietos ще видите как се скитат неспокойни насам-натам.

  Diccionario español-búlgaro > cuál

 • 13 deber2

  1. tr 1) длъжен съм, задължен съм; 2) дължа, имам дълг; 3) с частица de и инфинитив означава възможност, вероятност: debe de hacer frío сигурно е студено; debe de haber salido сигурно е излязъл; 4) deber2 + inf трябва да (плюс значението на глагола в инфинитив); 2. prnl дължа се на, резултат съм от; la escasez de los pastos se debe a la sequía оскъдната паша се дължи на сушата; no deber nada una cosa a otra прен., разг. не е по-долу.

  Diccionario español-búlgaro > deber2

 • 14 eje

  m 1) ос; 2) прен. съществена част от творба, начинание; 3) прен. ос, водеща нишка, фундаментална идея в едно съждение; доминираща тема в текст или реч; същностна характеристика на поведение; 4) прен. човек, предмет или обстоятелство, около когото кръжат останалите (в разговор, събиране и т. н.); 5) техн. ос; вал; eje coordenado геом. координатна ос; eje de la esfera terrestre (del mundo) астрон., геогр. земна ос; eje de rotación мех. ос на въртене; partir (dividir) a alguien por el eje прен., разг. изваждам от строя някого; причинявам непоправима щета.

  Diccionario español-búlgaro > eje

 • 15 fin

  m, f 1) край, завършек (по-често m); a fin(es) del mes (año, siglo и др.) в края на месеца (годината, века и т. н.); dar fin a а) завършвам нещо; б) изчерпвам, изразходвам; в) умирам; poner fin a su vida самоубивам се, слагам край на живота си; fin de fiesta а) край на театрална постановка; б) прен. дръзко прекратяване на разговор, точка на въпроса; fin de semana а) уикенд, почивните дни (събота и неделя); б) пътуване през уикенда; в) прен. малък пътнически сак; 2) цел, намерение; fin último крайна цел; a fin de за да; a fin de que с цел да, за да (със subj); a fin de que no haya ilusiones за да не си правим илюзии; 3) граница, предел; sin fin безкраен, безброен; 4) развръзка, изход; 5) смърт; a la fin loa la vida, y a la tarde loa el día вечно нещо не ни достига, никога не сме напълно доволни; al fin най-накрая; al fin del mundo на края на света; al fin se canta la gloria а) разг. пилците се броят наесен; б) прен. наградата увенчава усилието; al fin y a la postre, al fin y al cabo в края на краищата; dar fin de una cosa разрушавам, премахвам; en fin а) накрая, най-накрая; б) така че, накратко; en fin de cuentas накратко; в крайна сметка; hasta el fin nadie es dichoso да не бързам да се радвам, докато не видя края; por fin най-накрая.

  Diccionario español-búlgaro > fin

 • 16 forma

  f 1) форма; 2) външност, изглед; 3) образец; 4) формат (за книга); 5) свойство, способност; 6) формула; 7) начин на действие, възможност за постигане на нещо; no hay forma de няма начин да; 8) рел. нафора; 9) ритуална фраза; 10) pl женски форми; 11) норма, правило; no cuida las formas не се съобразява с нормите; 12) геометрична фигура; dar forma а) оформям, подреждам; б) изпълнявам; в) прен. придавам форма, давам израз на нещо неопределено; de forma que така че; de todas formas във всеки случай; de una forma o de otra по един или друг начин; en debida forma по съответния начин, по установения ред; en forma а) както трябва; б) официално, формално; en toda forma напълно, добре; estar en forma в добро състояние, във форма съм; guardar la forma del ayuno пазя, спазвам постите; guardar las formas прен. спазвам приличие; ponerse en forma подготвям се за нещо; de esta forma по такъв начин; pro forma привидно, про форма; hombre de forma изискан човек.

  Diccionario español-búlgaro > forma

 • 17 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 18 hasta

  1. prep до; 2. adv дори, също и; Ўhasta después!; Ў hasta luego!; Ўhasta pronto! довиждане!; до скоро!; hasta no màs до немай къде, няма накъде повече; hasta nunca никога вече; hasta otra (màs ver) до скоро!; Ўhasta siempre! винаги си добре дошъл!

  Diccionario español-búlgaro > hasta

 • 19 hilo

  m 1) конец, нишка; 2) ленено влакно; 3) ленена тъкан или дреха; 4) прен. тънка струя; 5) жица, метална нишка; 6) копринена нишка, пашкул или паяжина; 7) прен. продължение, нишка (на мисъл, разказ и др.); colgar (pender) de un hilo прен., разг. в опасност съм, вися на косъм; hilo de la muerte прен. край на живота, смърт; hilo de la vida прен. нишката на живота; hilo de medianoche (mediodía) точно в полунощ (по пладне); hilo de voz тъничък, пресекващ глас; a hilo а) без прекъсване; б) по посока, успоредно; al hilo del viento по посока на вятъра; coger uno el hilo de algo прен., разг. хващам нишката, разбирам за какво става въпрос; cortar el hilo прен. прекъсвам разговора; cortar el hilo de la vida убивам; cortar el hilo del discurso сменям темата; говоря несвързано; de hilo направо, без бавене; estar cosida una cosa con hilo blanco прен., разг. съшито е с бели конци; hilo a hilo непрекъснато, малко по малко; irse al (tras el) hilo de la gente водя се по другите, правя нещо само защото и други го правят; màs tonto que un hilo de uvas кръгъл глупак; perder el hilo прен. забравям, губя си мисълта; por el hilo se saca el ovillo каквото началото, такъв и краят; денят се познава от сутринта; seguir el hilo продължавам (да говоря, да правя); tomar el hilo прен. подновявам разговор, реч; vivir al hilo del mundo прен., разг. оставям се на течението.

  Diccionario español-búlgaro > hilo

 • 20 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

Mira otros diccionarios:

 • Historia del mundo Warcraft — La siguiente, es un resumen sobre los hechos que suceden en la saga de videojuegos de estrategia Warcraft. Para mayor información, véase el artículo principal. Contenido 1 Los orígenes 1.1 Génesis Universal Del universo 1.2 Sargeras y la traición …   Wikipedia Español

 • Estructura organizativa de los testigos de Jehová — Saltar a navegación, búsqueda Los testigos de Jehová tienen una estructura operativa característica, bastante diferente de otras denominaciones religiosas en cuanto a la manera de cómo se denominan los puestos de trabajo y las responsabilidades… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Estructura organizativa de los testigos de Jehová — La Congregación de los Testigos de Jehová tiene una estructura operativa característica, bastante diferente de otras denominaciones religiosas en cuanto a la manera de cómo se denominan los puestos de trabajo y las responsabilidades en la… …   Wikipedia Español

 • Lev Vygotski — Lev Semiónovich Vygotsky (en ruso Лев Семёнович Выготский) (17 de noviembre de 1896 5 de noviembre en el antiguo calendario ruso en Orsha, Imperio Ruso actualmente Bielorusia – 11 de junio de 1934 en Moscú, Unión Soviética ), psicólogo judío, uno …   Wikipedia Español

 • Spe salvi — (latín: Salvados en esperanza) Carta encíclica del papa Benedicto XVI Deus caritas est …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Saint Seiya — Esta es una lista de episodios del anime Saint Seiya, basado en el manga del mismo nombre creado por Masami Kurumada. Los episodios se divide en tres partes, la primera gran saga, El Santuario abarca desde la aparición de los caballeros de bronce …   Wikipedia Español

 • Homosexualidad en España — En España las referencias a la homosexualidad datan desde la antigüedad romana hasta nuestros días. La homosexualidad en España no ha tenido un tratamiento unif …   Wikipedia Español

 • Scooby-Doo! Mystery Incorporated — Este artículo o sección se refiere o está relacionado con una serie de televisión actualmente en curso. La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Sesgo intrínseco — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. Motivo: Enfoque demasiado hispanocéntrico En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

 • Episodios de Saint Seiya — Anexo:Episodios de Saint Seiya Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de episodios del anime Saint Seiya, basado en elmanga del mismo nombre creado por Masami Kurumada. Los episodios se divide en tres partes, la primera gran saga, El… …   Wikipedia Español

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español


Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.